Opleiding Datagedreven werken

Foto Thomas Abramse MSc
Auteur: Thomas Abramse MSc
Associate Partner Data Analyse
Inhoudsopgave

Tijdens deze unieke incompany-training Datagedreven werken gaan beslissers en data-analisten gezamenlijk aan de slag. Met als uiteindelijk doel om voortaan datagedreven te gaan werken. Na het volgen van dit incompany-trainingsprogramma kun je de kloof die is ontstaan tussen technologie en de mens, de data literacy gap, definitief dichten. Maar hoe breed is die kloof eigenlijk? Daar kom je tijdens dit complete trainingsprogramma snel achter. De trainer wisselt inspiratiesessies af met workshops. Hij bespreekt de datagedreven PDCA en enkele cases klassikaal. Door de samenwerking tussen beslissers en data-analisten te bevorderen, zorgt hij voor groepsdynamiek en is het leereffect voor iedereen maximaal. Leer nu hoe je de data literacy gap kunt verkleinen.

Blijf niet hangen in klaagmodus, omarm de verbetermodus

85% van de managers op C-level niveau gelooft dat datageletterdheid in de toekomst net zo vanzelfsprekend zal zijn als het kunnen omgaan met een computer vandaag de dag.

Maar hoe weet je nu of je de vereiste competenties en vaardigheden wel in voldoende mate in huis hebt? Zelfoverschatting is reëel. De volgende signalen geven een indicatie hoe urgent de situatie is in jouw organisatie:

 • Managers durven geen beslissingen te nemen omdat ze de kwaliteit van hun eigen data niet vertrouwen.
 • Beslissingen worden op onderbuikgevoel genomen en de besluitvorming vindt niet transparant plaats.
 • Er is ooit wel een datawarehouse, datalake of dashboard geïnstalleerd, maar niemand kijkt daar meer naar om.
 • BI-projecten worden voortijdig gestaakt of halen slechts zeer moeizaam de implementatiefase.
 • Het verzamelen, opschonen en verrijken van data kost zoveel tijd dat er geen tijd meer is voor een grondige data-analyse.
 • Het rendement op BI-projecten laat te wensen over of wordt helemaal niet gemeten.
 • Er circuleren meerdere versies van de waarheid binnen jouw organisatie die soms tot heftige discussies leiden.
 • Mensen hebben koudwatervrees om met data te gaan werken of hun beslissingen consequent te baseren op data.
 • Datagedreven werken leeft niet in de organisatie: de angst voor data leidt tot een zwakke datacultuur.

Als je bovenstaande of andere knelpunten herkent, dan kan het trainingsprogramma Datagadreven werken wel eens die langverwachte doorbraak zijn voor jouw organisatie. Dankzij de training ga je datagedreven werken pas echt handen en voeten geven.

Meer informatie

De inhoud van de training Datagedreven werken

Door zowel beslissers als data-analisten een trainingsprogramma op maat aan te bieden, gericht op het verkleinen van de data literacy gap, ontstaat een hele vruchtbare voedingsbodem voor datagedreven werken. Download hier de brochure.

85% van de C-level managers gelooft dat datageletterdheid in de toekomst net zo vanzelfsprekend zal zijn als het omgaan met een computer vandaag

Zorg dus dat je de boot niet mist en bekijk nu het volledige programma dat is opgebouwd uit 7 verschillende modules.

Module 1: Inspiratiesessie

Het trainingsprogramma Datagedreven werken start met een inspiratie- en bewustwordingssessie. Hierin toont de trainer niet alleen alle voordelen van datagedreven werken, maar ook de kracht van de PDCA-cyclus, het belang van data-analyses en het effect van heldere dashboards.

Oplossing data driven workingFiguur 1: Schema van het opleidingsprogramma, de beslissers en data-analisten doorlopen zowel een afzonderlijk als een gezamenlijk programma

 • In deze inspiratiesessie van twee uur krijgen de deelnemers een realistisch beeld van alle mogelijkheden van datagedreven werken voorgeschoteld.
 • Om de kans van slagen te vergroten, worden het management en de belangrijkste direct betrokkenen vanaf het begin meegenomen in het hele traject.
 • Ook bespreekt de docent voorbeeldcases en legt hij de werking van de PDCA-cyclus, al dan niet toegespitst op een eigen bedrijfsproces, uit.
 • De cursisten ontwikkelen een gemeenschappelijk begrippenkader, zodat alle cursisten op de hoogte zijn van de termen en onderwerpen die een rol spelen. Dit stelt de deelnemers in staat om zelf een eigen visie te ontwikkelen op datagedreven werken.
 • Aan het eind van de inspiratiesessie hebben de cursisten een goed beeld van welke rol BI zou moeten krijgen binnen hun organisatie.

Module 2: Workshop: het profiel van een datagedreven beslisser

Datagedreven beslisserDeze workshop heeft als doel om gezamenlijk het profiel van een datagedreven beslisser te ontwikkelen. Hoe ziet het profiel van een datagedreven beslisser eruit?

 • Het is belangrijk dat beslissers door de juiste sturing zelf het profiel vaststellen van een datagedreven beslisser. Hiermee kan de beslisser ook na afloop van de training toetsen of hij of zij nog steeds op de juiste manier werkt en kunnen collega’s elkaar scherp houden.
 • Ook wordt tijdens deze sessie het huidige niveau van datageletterdheid gemeten en is er de mogelijkheid om zelf onderwerpen aan te dragen. Hiermee kan het programma verder worden aangescherpt, waardoor het helemaal is afgestemd op de behoeften van de deelnemers en de doelstellingen van de organisatie.

Module 3: Extra training in eigen BI tools

Dit is een complementaire training met als doel om de cursisten te trainen in het gebruik van de door de organisatie gebruikte BI tool(s).

 • Extra training in eigen BI toolsOm data-analisten voor te bereiden voor het uitvoeren van data-analyses vanuit een casus die door een beslisser wordt geïnitieerd, zal de trainer deze aanvullende training verzorgen.
 • Het doel is om data-analisten in staat te stellen om een vraag, in de vorm van een casus, te interpreteren, de juiste data erbij te zoeken, analyses erop los te laten en de uitkomsten helder te presenteren. Dit gebeurt op een manier waardoor een manager hierop verder kan borduren.

Module 4: Het doorlopen van de datagedreven PDCA-cyclus

Het doorlopen van de datagedreven PDCA-cyclus vindt plaats tijdens 6 afzonderlijke dagdelen.

 • Uitleg van de totale PDCA-cirkel en hoe je die datagedreven kunt doorlopen. Beslissers gaan naar huis met de vraag om na te denken over een proces dat ze tijdens deze training op een PDCA manier willen verbeteren.
 • Van het uitgekozen proces worden de normen en targets vastgesteld (plan). En wanneer die er zijn, worden ze getoetst of ze wel SMART genoeg zijn gedefinieerd.
 • Wanneer de normen en targets duidelijk zijn, kan de data erbij gezocht worden om te bepalen wat de huidige stand van zaken is en op welke punten de organisatie kan verbeteren (do). Het doel is om een casus op te stellen die een data-analist kan uitwerken.
 • Bespreken en analyseren van de uitkomsten van de data-analyse (uitgevoerd door de data-analist). De beslisser gaat naar huis met de opdracht om de uitkomsten met het team te bespreken.
 • Check: de feedback die het team had op de uitkomsten worden gezamenlijk besproken en de trainer en de cursisten staan stil bij de manier waarop de beslisser dit heeft gedeeld met het team en hoe het is ontvangen door het team.
 • Verbeterpunten formuleren (act) en dit transformeren in een experiment. De beslisser gaat dit verbeterproject met het team als een experiment uitvoeren. Slaagt het experiment, dan ontstaat daar een nieuwe standaard uit, die je bij gebleken robuustheid opneemt in je reguliere proces.

Module 5: Uitvoeren data-analyses op casussen

Data analyseHet uitvoeren van de data-analyses gebeurt op basis van door de cursisten en de organisatie zelf aangedragen bestaande casussen.

 • Eerst doen de data-analisten de nodige kennis op met de door de organisatie gebruikte BI-tool.
 • Vervolgens worden de cursisten begeleid in het uitvoeren van data-analyses op basis van casussen die door de beslissers zijn ingebracht.
 • De cursisten brengen de opgedane kennis direct in de praktijk.
 • De trainer sluit deze module af door het thema storytelling te agenderen. Centraal staat de vraag hoe presenteer je de uitkomsten van je data-analyse op zo’n manier dat de beslisser hier ook verder mee kan? De trainer zorgt voor de praktische invalshoek en de optimale begeleiding.

Module 6: Afronding van de training

Met module 6 nadert het trainingsprogramma zijn voltooiing.

Afronding van de training

 • Beslissers en data-analisten komen weer bij elkaar en wisselen hun ervaringen uit. Ze evalueren het trainingsprogramma en ze delen wat ze hebben geleerd.
 • Ook verfijnen ze op basis van de opgedane kennis het profiel van de datagedreven beslisser.
 • Als laatste onderdeel van de training staan de trainer en de cursisten stil bij de samenwerking tussen de beslissers en data-analisten. Wat ging goed en wat kan er beter?
 • Deze module eindigt met een meting van het huidige niveau van datageletterdheid van de beslissers (de zogenoemde 1-meting).

Module 7: Terugkomdagen en opbouw van een community

Datageletterheid trainingsprogrammaOptioneel kan Passionned Academy in dit trainingsprogramma een aantal terugkomdagen inbouwen die bedoeld zijn om het datagedreven werken duurzaam te borgen in de organisatie en verder te werken aan het verhogen van de datageletterdheid. Zo wordt alles uit de kast gehaald om het “olympische vuur” brandend te houden.

 • Om de methodiek in stand te houden bij de deelnemers die de training hebben gevolgd en om het enthousiasme over te brengen op nieuwe groepen, wordt een interne community met terugkomdagen opgebouwd. Concreet wordt een interne community ingericht en worden verschillende data ingepland voor de terugkomdagen.
 • Het doel is een community te bouwen waarin datagedreven werken is geborgd. De PDCA-cycli en data-analyses van deelnemers krijgen zo een vervolg en de cursisten worden gestimuleerd om hun huidige verbetercycli door te ontwikkelen en nieuwe verbetercycli te starten.
 • Deelnemers zullen geïnspireerd raken door de vragen van andere deelnemers, waardoor de methode van datagedreven werken verder wordt geborgd.
 • Tijdens de sessies op de terugkomdagen kan ook het gedrag van de beslisser worden getoetst aan de hand van het eerder opgestelde profiel van de datagedreven beslisser, waardoor de organisatie waardevolle feedback kan verzamelen.

Na het volgen van dit unieke en complete trainingsprogramma is ook jouw organisatie veel beter voorbereid op een door technologie gedreven toekomst. Technologie is nu eenmaal effectiever wanneer het mensen samenbrengt. Reserveer daarom van elke euro die je investeert in technologie, de helft voor training en opleiding van de mens. Neem nu contact op.

Voor wie is dit trainingsprogramma bedoeld?

Managers, teamleiders, controllers, beleidsmakers en data-analisten die zich bezighouden met het optimaliseren van de (interne) organisatie zullen het meest profijt hebben van deze training. We raden aan om tenminste één leidinggevende of directeur en tenminste één data-analist deel te laten nemen.

Beslissers zullen zo leren om data te gebruiken bij al hun beslissingen. Wanneer ze dit overdragen op hun teamleden, zullen zij zich ook bewust worden van het feit dat datavaardigheid naast tijd, capaciteit en middelen een onmisbare kerncompetentie is in alle bedrijfsprocessen.

Door beslissers en data-analisten samen te laten werken, stimuleer je bovendien dat beslissers gebruikmaken van de capaciteiten van data-analisten. Op hun beurt leren data-analisten hoe ze hun analyse op een krachtige manier kunnen overbrengen aan beslissers.

Download brochure

Waarom zou je de data literacy gap willen dichten?

Voor wie is dit trainingsprogramma bedoeld?Als je je huidige medewerkers efficiënter laat werken met behulp van Business Intelligence, vergroot dit de slagkracht van je organisatie. Je hoeft niet langer te zoeken naar nieuwe collega’s op een oververhitte arbeidsmarkt. Je boeit en bindt onmisbare talenten aan jouw organisatie. Investeren in datageletterdheid betaalt zich op deze manier gemakkelijk terug. Werken met data en datageletterde medewerkers wordt dan net zo vanzelfsprekend als het werken met de personal computer sinds de introductie in de jaren tachtig van de vorige eeuw.

Het complete trainingsprogramma kun je boeken als een incompany-training en bestaat uit in totaal 7 modules. De maximale groepsgrootte voor dit trainingsprogramma is vastgesteld op 10 beslissers en 4 data-analisten. Neem nu contact op.

Behaalde leerdoelen aan het eind van de training

 • Je beschouwt datageletterdheid voortaan als een cruciale kerncompetentie voor iedereen
 • Je ziet datageletterdheid als een logische opstap naar datagedreven werken
 • De datagedreven PDCA-cirkel is jou bekend en je erkent de kracht van continu verbeteren
 • Je bent zelfverzekerd genoeg om een continuverbeterproject te definiëren en te leiden
 • Je weet hoe het profiel van een datagedreven beslisser eruit ziet in jouw organisatie
 • Je hebt een dieper inzicht in de functionaliteit van de BI tools die jouw organisatie gebruikt
 • Je weet hoe je de normen en targets in het kader van de PDCA-cirkel SMART definieert
 • Je erkent het belang van storytelling en communitydenken om ervaringen uit te wisselen
 • Dankzij de 1-meting heb je een scherp beeld van het huidige niveau van datageletterdheid
 • Je hebt genoeg zelfvertrouwen om data te lezen, te analyseren en te delen
 • Je weet hoe je data analyses kunt opzetten en inpassen in je bedrijfsproces
 • Je hebt genoeg bagage om het rendement op BI te meten en te vergroten
 • Je hebt veel meer begrip gekregen voor het werk van jouw collega’s
 • Als beslisser heb je geleerd samen te werken met data-analisten en vice versa

Boek de incompany-training nu

Ben jij bereid om te investeren in techniek én de mens? De kosten van deze opleiding Datagedreven werken zijn per module gespecificeerd. Download de brochure en bekijk de prijs per module. Als je geïnteresseerd bent in dit unieke incompany-trainingsprogramma, aarzel dan niet om contact op te nemen met opleidingscoördinator Thomas Abramse. Hij spreekt graag alle opties en eventuele aanvullende wensen van deze incompany-training met je door.

Boek deze incompany nu

Bestel nu de bestseller 'De intelligente, datagedreven organisatie' (8e druk)

Productafbeelding van het boek 'De intelligente, datagedreven organisatie'

Dit vind je misschien ook interessant

Uitgelichte afbeelding Datagedreven werken: neem afscheid van de status quo
Datagedreven werken: neem afscheid van de status quo
Uitgelichte afbeelding Data engineer
Data engineer
Uitgelichte afbeelding Provincie Zuid-Holland boekt succes met datagedreven werken
Provincie Zuid-Holland boekt succes met datagedreven werken

Deze organisaties gingen je voor

Word nu ook klant

Wil je ook klant bij ons worden? Wij helpen je maar wat graag verder met datagedreven werken of andere zaken waar je slimmer van wordt.

Foto Daan van Beek - Managing DirectorDAAN VAN BEEK MScManaging Director

Neem contact met mij op

Fact sheet

___
klanten geholpen
___
trainingen & workshops
___
mensen opgeleid
8,9
klanttevredenheid
___
consultants & docenten
19
jaar ervaring